Informationsmöte 4 juni 2023

Minnesanteckningar Informationsmöte 4 juni, Kalvö Koloniby

Tony Kullman, ordförande, hälsade alla välkomna till säsongens andra infomöte.

Följande information gavs:

Kvistar och grenar kan läggas i rishögen vid parkeringen. Flistugg är beställd till arbetsdagen 17 juni.

Tony har kontaktat Koloniträdgårdsförbundet gällande gemensam föreningskompost för trädgårdsavfall. Det finns inget hinder mot gemensam kompost, dock måste invasiva växter hanteras enligt särskild ordning och får inte läggas i en gemensam kompost (ingen kompost över huvudtaget). Miljöansvarig från Koloniträdgårdsförbundet kommer gärna till Kalvö för att informera om kompostering. Vi har även en egen kolonist, Karin Larsson, D1, som det går bra att kontakta för information och hjälp med den egna komposten. Varje stuga/tomt ska ha en egen kompost för trädgårdsavfall och ska se till att den fungerar.

Container kommer att beställas till arbetsdagen 17 juni för trädgårdsavfall, dock ej för ris och grenar (se ovan om rishögen).

Tony efterlyste mer folk till arbetslagen. Det saknas två personer till gräsklippningen. Efter en lång tystnad anmälde sig en medlem. Efter mötet var det ytterligare några som anmälde sig så arbetslaget har fått tillskott med följande namn:

Minoo Hedayat, A06

Tina Ywette Hollbom, D03

Mikael Velander, A18

Det tackar vi för. Ju fler som delar på uppdragen, desto snabbare går arbetet.

Tony efterlyste även en studieorganisatör som föreningen ska ha enligt Koloniträdgårdsförbundet. Lena Ränkesjö (B02) anmälde sig. Det tackar vi också för!

Handtorkningsblåsarna sätts upp igen efter att ha varit nedtagna på grund av pandemin. Två medlemmar anmälde sig för uppsättning. De är nu på plats för övrigt. Skälet till att de sätts upp igen är den ökade förbrukningen av toalettpapper som många använder för att torka händerna med. Städrutinerna uppdateras då blåsarna ska tömmas på vatten regelbundet.

I enlighet med årsmötesprotokollet höjs avgiften med 15 % i år. Den extra höjningen debiteras i höst i samband med elräkningen.

Arbetsdagen 17 juni ägnas i huvudsak åt borstning och målning av gemensamma byggnader. Även ogräsrensning behöver göras. Styrelsen inhandlar allt material. Mats Leksell har ett antal skyddsmasker som styrelsen får inför arbetsdagen.

Midsommarfirande sker traditionsenligt på ängen och på eftermiddagen är det barndisco. Festkommittén anordnar ingen kvällsaktivitet men det är fritt fram för medlemmarna att själva göra det och bjuda in grannar och vänner.

Tony återkopplade från ärenden från förra infomötet.

Minnesanteckningarna från infomötet läggs ut på Kalvö Kolonibys hemsida, under Medlemssidan. Minnesanteckningarna finns också utskrivna på Nedre toan.

Stora grinden kommer inte att vara låst under säsongen, inte heller Förrådet. Grinden behöver kunna öppnas snabbt vid ev. tillbud och för räddningsbil. Förrådet har redskap som medlemmarna får använda och ska därför inte hållas låst. Viktigt att var och en som använder våra gemensamma redskap ställer tillbaka efter användning.

Besiktning av området sker 4 juni. Besiktningen har visat på mycket ogräs utanför tomterna, mot vägen. Alla ombeds att skyndsamt rensa bort ogräset. Några tomter har trädgrenar som hänger ut på vägen. Styrelsen kontaktar berörda stugägare.

Information om invasiva växter och hur de ska hanteras ska komma från Naturvårdsverket.

SRV har särskilda behållare för invasiva växter.

Containern där gräsklipparen förvaras har mycket bensinångor. Tony kommer med sin räddningstjänstbil för mätning. Styrelsen tar med frågan till nästa styrelsemöte.

Cykel- och skottkärreparkeringen behöver ses över. Var och en som har cykel och/eller skottkärra parkerad på parkeringen ska flytta cykel och skottkärra till den egna tomten inför arbetsdagen 17 juni. Cyklar och skottkärror som inte är flyttade till den 17 juni kommer att hanteras särskilt därefter.

Vi uppmanas att parkera smartare för att få plats med alla bilar. Styrelsen ser över möjligheten att märka upp parkeringsrutor och återkommer.

Tänk också på att grusvägen till Kalvö dammar väldigt mycket och bilister uppmanas att ta hänsyn till fotgängare och cyklister så de inte blir helt neddammade.

Torkställningen i tvättstugan behöver bytas ut då den nuvarande är trasig.

Grinden till ängen behöver ses över, och Roger lovade fixa den.

Avslutningsvis äger nästa informationsmöte rum söndag 9 juli i stället för 2 juli.

Vid tangenterna

Tuula Kuosmanen, A11.