Informationsmöte 2 juni 2024

Tony Kullman hälsade alla välkomna till ett välbesökt infomöte. Idag blir det både ros och ris till oss kolonister.

Besiktning av tomterna sker idag söndag 2 juni. Tony m fl från styrelsen går runt och där det finns anmärkningar meddelas vederbörande om att åtgärd behövs. Snabb återrapportering på kvällen från Tony visade att det ser bra ut på de flesta tomterna.

En justering av priset för hyra av släpvagn från 120 kr till 75 kr. Ändringarna är införda på de krysslistor som inte har hämtats ut.

Tony uppmanade medlemmarna till att kontakta styrelsen om man tycker att några kostnader skulle behöva justeras så kan vi diskutera det. Allt som köps in till Kalvö i form av matjord, single etc. måste vi också betala på något sätt, därav prisjusteringarna i krysslistan. Ett lass matjord kostade till exempel 4500 kr.

Krysslistorna ska lämnas in till styrelsen senast 15 oktober, antingen i brevlådan vid Bystugan eller skannas in och skickas till styrelsen@kalvokoloni.se. Från och med i år kommer styrelsen att fakturera
medlemmarna efter att krysslistorna har lämnats in. Det innebär att swish inte ska användas och inte heller plusgiro. Detta förenklar i hanteringen både för kassören och för oss medlemmar.

Vad gäller containern så fortsätter vi att fylla på utan att packa ihop trädgårdsavfallet trots uppmaning att inte göra så. Det blir onödig luft i containern och vi behöver beställa flera tömningar. Varje tömning av containern kostar 4500 kr, medel vi kan använda till annat. Så ta med dig en greppe när du ska tömma i containern och packa ihop trädgårsavfall! Presenningen över matjorden ska läggas tillbaka efter att vi har hämtat jord. Presenningen är till för att skydda matjorden från ogräs och annat som flyger i luften. Lägg tillbaka presenningen när du har tagit jord!

Fråga kom om single utanför den egna tomten mot vägen, om den ska betalas av stugägaren eller föreningen. Efter dagens besiktning kunde besiktningsgruppen konstatera att en del stugor har sopsand och en del stugor har single utanför tomterna mot vägen. Det finns både single som är grövre och som Kalvö köper in och det finns sopsand som Kalvö får gratis från kommunen. Sopsanden är gratis för medlemmarna att hämta och kan t.ex. lägga utanför tomten mot vägen men grövre single ska man betala enligt krysslistan, oavsett om den läggs ut på den egna tomten eller ut mot vägen.

Vägen har blivit gropig efter att den kördes med harven men den blir bättre efter flera harvningar så vi får ha lite tålamod. Att köpa nytt grus till vägarna inne på Kalvö skulle kosta ca 40 000 – 50 000 kr.

Påminnelse om att Kalvö är så kallat gångfartsområde vilket innebär att den högsta hastigheten som ett fordon får framföras i, är max 7 km/tim. Skylten vid grinden ska ändras till 7 km/tim. Vi ska ha minimal transport inne på området. Juni, juli och augusti ska vi undvika att köra bil inne på området om det inte är helt nödvändigt.

Förslag kom från en medlem att sätta hastigheten på grusvägen upp till Kalvö till 20 km/tim. Kalvö är vägägare tillsammans med torparen så en dialog med honom krävs först.

Gånggrinden från parkeringen, mellan A04 och A05, ska vara öppen dagtid för att underlätta transport med skottkärror och annat tungt.

Ena ogräshyvlarens blad är trasigt, nytt är beställt.

Lottning av Bystugan till midsommar genomfördes. Elisabeth Simonsen, A10 har tilldelats vinsten! Grattis!

Tony och Stefan Nordin har tagit fram arbetsbeskrivning till arbetslagen, arbetsbeskrivningen kommer att anslås vid containern för maskinerna (vid parkeringen).

Tony påminde om att använda skyddsutrustning när vi lånar maskinerna.

För att öka den biologiska mångfalden på ängen har Barbara Brass, A28, tagit fram skötselplan med områdeskarta. Styrelsen har beslutat om skötselplanen. Skötselplanen och områdeskartan kommer att läggas ut på hemsidan. Vissa justeringar kom upp under infomötet, främst kopplad till parkeringsmöjligheterna på ängen samt tillgänglig yta för fotbollsspel. Parkering på ängen är inte tillåtet annat än när det är fullt på parkeringen. Parkeringen kommer att få tydligt utsatta parkeringsrutor vilket innebär att det frigörs fler platser för parkering. Arbetet med att markera parkeringsrutor genomförs på arbetsdagen 15/6. Parkeringen kommer att vara stängd och parkering på ängen är tillåtet den dagen.

Hjärtstartaren har fått nya batterier och elektroder. Utbildning i HLR (hjärt och lungräddning) kommer att ges i sommar. Tony återkommer om närmare detaljer. Tony ansvarar också för att fylla på de gemensamma förbandslådorna.

Fråga från medlem om inte Kalvö kan ha någon form av larm/siren som ljuder på området om något allvarligt har inträffat. Styrelsen tar med frågan.

Utsugningsfläkten på öfre toaletten har brunnit. Företaget SVG hjälper Kalvö att laga den. Elföretaget Pellgra El mäter upp elen åt oss. Styrelsen planerar att göra en upphandling av elfirma till Kalvö med möjlighet också för medlemmarna att anlita elfirman vid behov och för egen kostnad. Styrelsen återkommer.

Dörrarna till toaletterna ska vara stängda på grund av ventilationssystemet. Om dörren står öppen slås ventilationssystemet ut.

Ventilationerna i duscharna är smutsiga och igensatta och behöver bytas ut. Även detta blir en uppgift på arbetsdagen.

Borden och bänkarna i Träffpunkten behöver slipas, något som kommer att göras under flera arbetsdagar.

De vita vindskivorna på de gemensamma byggnaderna ska målas. Innan de kan målas, behöver de tvättas någon dag innan så de är torra till målningen. Om någon inte kan vara med på arbetsdagen 15 juni, så är tvättning av vindskivorna en lämplig uppgift som kan göras någon dag innan. Kontakta styrelsen för uppgifter om du inte kan vara med 15/6. Skicka helst mejl till styrelsen@kalvokoloni.se så får vi i styrelsen bättre kontroll över vilka som har jobbat och uppgift som är gjord.

Festkommittén har noterat att det är ont om både vinglas och kaffemuggar. Förslag att var och en tar med sig eget vinglas till pubkvällarna och egen kaffemugg till infomöten etc. Tony undersöker om möjligheten och kostnaden att ta fram termosmuggar med Kalvölogga för försäljning till medlemmarna.

För närvarande är det tre stugor till försäljning, A13, A16 och A20.

Notera att från och med denna säsong sker värderingar och försäljningar under säsong, 1 maj till 30 oktober.

Därefter tog Karin Larsson, D01 till orda. Karin och Sigrid Schutt, B04, har påbörjat arbetet med att anordna Öppet Hus på Kalvö, i enlighet med årsmötesbeslut. Förslag till datum är 31 augusti som är Koloniträdgårdarnas gemensamma dag. Förslaget vann medlemmarnas gillande. Karin efterlyste också namn till den arbetsgrupp som krävs för genomförandet. Förutom Karin så ingår Sigrid, Tony, Cia Mellgren, A29 och Gerd Hedman, D06, samt Festkommittén. Fler krafter behövs så kontakta Karin Larsson, D01 om du är intresserad. Uppslag till innehåll den 31 augusti lämnades under mötet.

Miljögruppen med Stig informerade om miljödiplomering och det arbetet som är planerat och påbörjad. Kalvö Koloniby ska ansöka om miljödiplomering Bas hos Koloniträdgårdsförbundet. För att beviljas Bas krävs det en del förberedelser, några uppfyller vi redan på Kalvö och annat behöver vi utveckla. Miljögruppen med stöd av Lena Ränke, Studieansvarig, kommer att genomföra tre utbildningstillfällen under juli, 13/7, 20/7 och 27/7 mellan kl. 11 och 14. Utbildningstillfällena kommer att anslås av miljögruppen. För den som redan nu vill anmäla deltagande kontakta Yvonne Lundberg och Barbro Svensson, A34. För övrigt har miljögruppen information på vår hemsida med länkar till vidare information kring miljöarbete.

Frågor om kompostering kom upp, t.ex. skillnad mellan varmkompost och kallkompost. Varmkompost tillåter kompostering av matfall då kompostering sker i ett helt slutet system medan kallkompost endast tillåter trädgårdsavfall. Tony undersöker möjligheten till gemensamt inköp av varmkompost för den intresserade att köpa och ha på den egna lotten.

Miljögruppen delade ut broschyren Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar samt det informationsbrev som Lena Ränke och miljögruppen har tagit fram.

Avslutningsvis informerade Morgan och Micke, A12, om en gemensam utflykt till Agagarden, för den intresserade, söndag 9 juni, med samling på parkering kl. 09.45 för avfärd i egna bilar. Det finns möjlighet att köpa plantor och växter, fika och umgås på ett anspråkslöst sätt. Initiativet uppskattades mycket av medlemmarna!

Efter kaffepaus övergick mötet till temamöte, denna gång Ordningsreglerna.

Tony började med att visa skötselplane och områdeskartan, se ovan. Därefter gick Tony igenom Ordningsreglerna, som är bilaga till stadgarna. Genomgången gav tillfälle till bra frågor och reflektioner.

Inventering av kolonisternas olika kompetenser kom upp som förslag, framförallt inom odling. Några som det går bra att fråga om odling etc. är bland annat Olof Persson, A26 och Barbara Brass, A28.

Morgan, A12, påminde om möjligheten att erbjuda grannar plock av fallfrukt om man själv inte hinner med att ta hand om frukten när det blir så dags i höst.

Vid tangenterna/ Tuula Kuosmanen, A11