Ordningsregler

ORDNINGSREGLER FÖR Kalvö Koloniby

Bil.1 stadgar

Nynäshamns kommun har upplåtit mark till koloniträdgårds­verksamhet för att bereda invånarna i kommunen tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning. Den upplåtna marken skall därför disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön och sköts på ett ur miljösynpunkt ekologiskt riktigt sätt. De som har arrenderätt till kolonilotterna måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra.

Dessa ordningsregler har godkänts av Nynäshamns kommun och Kalvö Koloniby.

 1. Byggnader på koloniträdgårdslott skall vara uppförda enligt gällande bestämmel­ser i arrendekontraktet och vårdas väl.
 2. Spaljéer för växter och liknande skall smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande skall hållas vårdade
 3. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning mm.
 4. Träd som växer på lotten får inte avverkas utan att föreningens styrelse har lämnat skriftligt medgivande. Gäller ej fruktträd.
 5. Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna skall skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångar och allmänna ytor mellan olika lotter och vägar. Blast, ogräs och liknande skall samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.
 6. Bränning av avfall från lotten får inte ske under tiden 1 maj – 30 september och under den tillåtna tiden endast då den kan ske utan att förorsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området.
 7. Vid vattning skall de vattenposter, som finns inom området användas. Vat­tenhämtning och på- respektive avkoppling av vattenslang skall göras så att marken nedanför och kring vattenposten inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattenslang skall tas bort och ställas undan när vattningen är avslutad.
 8. Den som vattnar med slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.
 9. Inom lotten skall sällskapsdjuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hundar och katter skall vara kopplad utanför lotten.
 10. Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordning­ställd och städad den 1 juni. Allvarliga växtskadegörare som vinbärsgallkvalster, jordgubbskvalster, klumprotssjuka på kål, potatiscystne­matod (Potatisål) m fl. ska anmälas till styrelsen som efter samråd med sakkunnig beslutar om lämpliga åtgärder.
 11. Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten.
 12. Medlem är skyldig att delta i föreningens eventuella gemensamma arbetsuppgifter som t ex städning av området, iordningställande av gångar, vägar, staket mm.
 13. Medlem skall eftersträva att odla på ett ekologiskt riktigt sätt varvid användningen av så kallad konstgödsel bör undvikas. Kemiska bekämpningsmedel är ej tillåtna på området.
 14. Vattning skall ske med måtta. Nyttjandet av vattenposter skall ske så att ingen olägenhet uppstår i området. Det råder alltid bevattningsförbud på gräsmattor. Nylagda/nysådda gräsmattor undantages.
 15. Biltrafik inom koloniområde avrådes bestämt. Endast tillåtet vid tunga transporter och till mycket låg hastighet. (rätt hastighet = hastighetsmätaren rör sig ej).
 16. Föreningen lånar ej ut maskiner redskap o.d. förutom en jordfräs, stegar och en plattform.
 17. Gärdesparkering eller parkering inom området ej tillåten. Endast för på/av lastning. Undantag kan medges av styrelsen för vissa tillfällen eller omständigheter.
 18. Partytält får bara vara resta begränsad tid vid speciella tillfällen. De får inte vara permanenta och användas som utvidgning av bostaden. Med partytält avses både tält och stativ.

 

Ordningsreglerna antagna på årsmötet 2009-04-18